Om pensjonssparing

Din pensjon bør bestå av 3 deler:
    • Folketrygden
    • Tjenestepensjon
    • Egen sparing

Alle som jobber får de to første, men dette er ikke tilstrekkelig for å oppnå den samme inntekten du har i dag. Du bør tenke langsiktig og ha det samme forhold til din egen sparing i aksjer som du har i forhold til din sparing i eiendom. La denne sparingen gå sin gang og fokuser på langsiktighet.

Du må selv tenke gjennom hvilken risiko du ønsker å ta på deg. Folketrygden kjører en forsiktig til moderat risiko og din arbeidsgiver som regel gjør det samme. Den eneste måten å få høy avkastning på er å ta risiko og det er derfor du bør spare i aksjefond. Din vilje og evne til å ta denne risikoen avhenger selvfølgelig av flere faktorer hvor alder, økonomisk situasjon og tidshorisont teller med. Vi har flere fond som investerer i ulike markeder og som du kan velge mellom.

Pensjon fra folketrygden
Tidligere ble pensjonen beregnet ut i fra dine 20 beste inntektsår. I det nye pensjonssystemet blir opptjent inntektspensjon samlet gjennom hele livet. Pensjonsutbetalingen din avhenger derfor av hvor lenge du har vært i arbeid. Det betyr at lang utdannelse, tidlig pensjonsalder eller om du av andre grunner ikke har vært i arbeid over en lengre periode gjør at beløpet du får utbetalt blir mindre.

De nye pensjonsreglene
Levealderjustering
    • Pensjonen justeres etter årskullets forventede levealder 
    • Når vi lever lenger må vi jobbe lenger for å opprettholde pensjonsnivået

Fleksibel uttak
    • Det skal lønne seg å jobbe for de som er over 62 år
    • Man skal kunne ta ut pensjon og jobbe videre parallelt uten avkorting fra 62 år
    • Du kan velge i hvilken grad du ønsker å ta ut pensjon. Intervallene er 20, 40, 50, 60, 80 prosent eller full pensjon.
    • Begynner man å ta ut pensjon tidlig så blir den årlige utbetalingen fra folketrygden mindre siden oppspart pensjonskapital skal utbetales over flere år.

Ny opptjeningsmodell
    • Alle år teller like mye (13–75 år)

Pensjon fra arbeidsgiver
    
• En ytelsespensjon kjennetegnes av at utbetalingen ved pensjonsalder 67 år er avtalt på forhånd.
    • Alderspensjonen er livsvarig
    • Forutsetningene for full opptjening er 40 år i folketrygden og full opptjening i ordningen til bedriften er 30 år.
    • Innbetalingen for bedriften varierer fra år til år. Innbetalingen står i forhold til den ansattes tjenestetid, alder og lønnsnivå.

Innskuddspensjon
    • Ved innskuddspensjon så er innbetalingen bestemt som en prosent av de ansattes lønn. Det er ikke avtalt en fast ytelse ved pensjonsalder. Pensjonsutbetalingen vil variere ut fra størrelsen på      innbetalingen, lengden på utbetalingen og avkastningen på pensjonskapitalen.
    • Kostnadene for bedriften når det gjelder innbetalinger til pensjonsordningen er forutsigbare siden det er en prosentandel av til en hver tid lønn for den ansatte.
    • Pensjonskapitalen skal minimum utbetales i 10 år, da ikke kortere enn til 77 år.

Lovens maksimalsatser for innskudd er
    • 7 prosent av lønn mellom 0G og 7,1G
    • 25,1 prosent av lønn mellom 7,1G og 12G
    • Lønn over 12G er det ingen pensjonsinnbetaling for

Lovens minimumskrav – OTP (Obligatorisk TjenestePensjon)
    • 2 prosent av lønn mellom 1G og 12G  

Fripoliser med garanti
En fripolise er en opptjent pensjonsrettighet fra en ytelsespensjon i et tidligere arbeidsforhold. Fripolisen kan inkludere alderspensjon, uføre og etterlattepensjon. Den kan utbetales når som helst etter fylte 62 år, uavhengig om du fortsatt er i jobb eller ikke.
Fripoliser gir deg en garantert årlig pensjonsinntekt. Du kan ikke påvirke forvaltningen av denne, og derfor heller ikke påvirke muligheten til å få en høyere pensjonsutbetaling.

Fripoliser med investeringsvalg
Finansdepartementet har fastsatt at du fra 1.september 2014 kan endre din fripolise til fripolise med investeringsvalg. Det er kun alderspensjonen i fripolisen din som kan endres til fripolise med investeringsvalg.
Velger du fripolise med investeringsvalg kan du selv bestemme hvordan pensjonskapitalen skal forvaltes. Jo høyere avkastning du får på fripolisen din, jo høyere blir også pensjonen din. Historisk har avkastningen i aksjemarkedet vært høyere enn garantien på fripolisen, men husk at aksjemarkedet vil svinge i verdi.

Hvem passer investeringsvalg for?
Fripolise med investeringsvalg passer for deg som vil være med å påvirke avkastningen på din fripolise. Generelt kan man si at jo yngre man er, jo større muligheter har man for meravkastning i aksjemarkedet. Det vil si at muligheten for høyere pensjon først og fremst vil gjelde for kunder som har en del år igjen til pensjonsalder. Fripolise med investeringsvalg vil derfor ikke lønne seg for alle. Vi ønsker at du skal gjøre gode valg for din pensjon og hjelper deg gjerne med å finne ut om din fripolise kan flyttes.

Finn ut om du har en fripolise
På nettsiden til Norsk Pensjon har alle livselskapene lagt inn registre over fripoliser og andre pensjonsavtaler.

Utbetaling av pensjon
Alderspensjonen utbetales ved oppnådd pensjonsalder over minimum 10 år. Ved dødsfall fordeles pensjonen først til barn, deretter etterlatte og til slutt dødsbo.

Pensjonsalder
Pensjonsalderen skal normalt ikke settes under 67 år. Det gjelder likevel en lavere pensjonsalder for enkelte arbeidsgrupper fastsatt i forskrift/lov.

Utbetaling av pensjonskapital
Utbetaling av pensjon skattlegges som inntekt. Det legges lav folketrygd til grunn, noe som gjør at det er lavere skatt på pensjonsinntekt enn på arbeidsinntekt.

Ved dødsfall
Ved død skal pensjonskapitalen fordeles på følgende måte:
    • Barnepensjon. Ved død skal kapitalen benyttes til å sikre barnepensjon til barn som den forsikrede forsørget.
    • Etterlattepensjon: Når barnet/barna er sikret, eller det ikke er barn, skal ektefelle, samboer eller registrert partner ha utbetalt pensjon over minimum 10 år. Etterlattepensjon skattlegges som         inntekt.
    • Til dødsbo: Når kapitalen er større enn nødvendig for å sikre barn og det ikke er berettiget ektefelle, samboer eller registrert partner, utbetales overskytende til dødsboet.

Fordelingen er i henhold til Lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold § 7-4