Banken setter av to millioner kroner til et nyopprettet næringsfond som skal bidra til næringsutvikling i Ørland kommune og Fosen for øvrig.

Alle søknader vil bli vurdert på forretningsmessig vilkår. Banken vil vektlegge nyetablering, nyskapning, søkerens gjennomføringsevne og bærekraft som viktige kriterier for tilskudd.

 

Bakgrunn:

Et sentralt trekk ved sparebanker er at en andel av bankens overskudd foreslås overført til gavefondet, hvor tildelingen vedtas av bankens generalforsamling. I forbindelse med 2020-regnskapet ble to millioner kroner overført til et nyopprettet næringsfond.

 

Formål:

Formålet er å bidra til økt næringsutvikling i Ørland kommune og Fosen for øvrig, gjennom tildeling av tilskudd fra næringsfondet til en eller flere næringsvirksomheter og næringsfremmende aktiviteter i regionen.

Tildelingen skjer ved en vurdering av innkomne søknader etter retningslinjer fastsatt av bankens styre.

 

Kriterier for tildeling av tilskudd fra næringsfond:

 • Banken ønsker å bidra til nyetableringer.
 • Et sentralt mål er å hjelpe etablerere med å kommersialisere gode ideer.
 • Tilskudd fra næringsfondet kan kombineres med andre offentlige støtteordninger, slik at
 • bidraget kan brukes som egenkapital for å oppfylle virkemiddelapparatets krav.
 • Ideen må ha vekstpotensial, både med tanke på økonomi og sysselsetting.
 • Nyskapning, innovasjon, bærekraft og samfunnsansvar, gjerne innenfor kystrelaterte bransjer.
 • Mottaker må ha fast adresse innenfor regionen (Ørland, Osen, Åfjord og Indre Fosen) eller kunne dokumentere konkrete flytteplaner.

  Tilskudd fra næringsfond gis normalt ikke til:

 • Politiske og religiøse organisasjoner
 • Bedrifter innen reiseliv, overnatting, servering eller tradisjonell detaljhandelsvirksomhet
 • Prosjekter eller oppgaver i offentlig sektor
 • «Redningsaksjoner» i enkeltbedrifter med eksisterende drift

Søknadsprosess

Kortfattet søknad med forretningsplan og budsjett sendes til e-post:

naeringsfond@bjugn-sparebank.no

Første tildeling skjer i løpet av 3. kvartal 2021 og søknader som får tilskudd blir tilskrevet samtidig med at det kunngjøres på bankens hjemmeside og digitale plattformer.

Banken fastsetter selv tildelingsbeløp på basis av innkomne søknader.
Avslag begrunnes ikke.

Mottakeren av tilskudd må levere rapport med regnskap på hvordan tilskuddet er brukt.

Første søknadsfrist er 31. august (søknader mottatt etter denne dato vil bli vurdert ved neste søknadsperiode).

 

Spørsmål

Henvendelser kan rettes til Bjugn Sparebanks leder for bedriftsmarked Ketil Jensen på telefon 474 62 140 eller e-post kaj@bjugn-sparebank.no